Длъжностни лица по ЗБУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностни лица

Онлайн курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Онлайн курс за длъжностно лице по ЗБУТ

 Онлайн курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

В началото на деветдесетте години на предходния век, непосредствено след преминаването на България към демократично управление, голям брой закони биват преразгледани. Това води до редактирането и допълването на някои, като един от засегнатите е законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Вследствие на въведените при него корекции, в екипа по безопасност и здраве на всяко предприятие е задължително да присъства длъжностно лице. Тъй като функциите, които то изпълнява, са твърде специфични и с висока сложност, е необходимо лицето, извършващо тази дейност, да е преминало успешно обучение. Редица предпоставки превръщат онлайн курса по ЗБУТ в предпочитана опция за придобиване на изискваната от правните норми квалификация. Спокойно може да се твърди, че дистанционният метод на обучение не отстъпва по нито един компонент от този със задължително присъствие. Продължете с четенето, за да разберете какви са преимуществата на онлайн курса за длъжностно лице по ЗБУТ.

Редно е най-напред да се отчетат сходствата между двата подхода за обучение. С високо сходство са плановете им за провеждане – компонентите, които са заложени за преподаване, до голяма степен се припокриват. Такива са намаляването на рисковете от злополуки, осъвременяването на работната дейност според техническия процес, подробното запознаване със законите, касаещи длъжността и др. И при двата варианта завършилите успешно курса биват наградени с удостоверения, които им служат за кандидатстване за работа. Но с какво точно дистанционното обучение за длъжностно лице е по-добро? Няколко са ключовите фактори. На първо място следва да се отчете спестяването на пари за участие – таксите са намалени. Пести се и от средства за път и нощувка. Особено привлекателно е и удобството от работа от дома. Като се добави и възможността всеки сам да избира датите си за обучение, правилният избор изглежда ясен.

Обучението за длъжностно лице по ЗБУТ от разстояние се отличава с някои съществени предимства. Изключителното му удобство го прави все по-популярен избор за повишаване на квалификацията.