Обучения БЗР

обучение за координатор по збут

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Отговорността след обучение за Координатор по ЗБУТ

Отговорността, която се възлага на координатор по ЗБУТ е огромна и широкоспектърна. Една от страните, които са базови и важни, се отнасят към работното място.

           Регламентирани със съответния закон, следват няколко основни положения, които трябва да бъдат спазвани, за да се гарантират здравословните и безопасни условия на труд.

обучение за координатор по збут

            Координаторът по ЗБУТ има предимно отношение към човешкия фактор. Като се изходи от този факт, работното място се оказва много важно. Имайки предвид, че работникът прекарва поне осем часа от активната част от деня си там, то същото трябва да е максимално обезопасено. Спецификата на строителния бизнес прави невъзможна работата без съоръжения. Затова поддържането им в изправност и безопасен режим на работа е много важно. В случай, че има неизправности като част от работата, то те следва да се отстранят по възможност веднага, а при липса на такава в най-кратко време.

             Наличието на нелепи инциденти обяснява и другото изискване – чисти и подържани пътища към инструментите, както и лесен и безпрепятствен достъп до тях.

             Въпреки всички превантивни мерки, непредвидени ситуации не са изключени. В този случай идва ролята на предпазните средства и тези за защита. Задължителното ползване на специфични за работата предпазни инструменти би могло да предотврати много нещастни случаи или да намали лошите последици от инцидентите.

             В добавка може да се каже, че всяко оборудване трябва да е добре преценено и избрано в зависимост от съответната работа, а не приспособено и пригодено. Не бива да се пропуска и задължителното обучение по ЗБУТ, най-добре проведено дистанционно.

             Работното място на един служител не е отделено пространство. То е свързано с другите и в близост до тях. Така че възникналият проблем на работно място в строителен обект би засегнал неминуемо и другите такива. В подобна ситуация всеки прави каквото е най-добре, за да се реши възникналия проблем, но понякога това не е възможно. Тогава просто трябва да се напусне пространството по най-бързия и безболезнен начин. Гаранция за това е изходите винаги да са добре означени, видими от всеки ъгъл на работното пространство и лесно достъпни. Тяхното почистване и поддържане в добър вид, което означава лесна проходимост, би предотвратило много бъдещи неприятни и често трагични инциденти.

Дистанционен курс за Длъжностно лице ръководещо трудови процеси

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Как длъжностното лице, което ръководи и управлява трудовите процеси да премине бързо онлайн обучение

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжнистно лице ръководещо трудови процеси

       Работодателите са особено чувствителни, когато става въпрос за обучение на служителите им. От една страна това са непредвидени разходи, които засягат бюджета на фирмата. От друга то е свързано с отсъствие на важни хора за трудовия процес от работното им място. Ето защо всеки иска това обучение да стане възможно най-бързо и най-малко да се отрази на общата работа. Затова трябва да се намери бърз, надежден и изгоден начин за обучение. Проблемът е, че никой от начините не отговаря на всички изисквания едновременно. 

       Наемането на лектор, който да идва във фирмата и да обучава съответните длъжностни лица, е най-щадящия начин за персонала. Той е и особено удобен от гледна точка на това, че всички неясноти и въпроси могат да бъдат изчистени на място и на време. Работодателят от своя страна получава бърза и надеждна обратна връзка от лектора за нивото и постиженията на своите подчинени. Голям недостатък на този вид обучение е, че той струва по-скъпо от другите. Таксува се почти като частни уроци, което много повишава разходите за това обучение. Несъмнено качеството е на ниво, но не всеки работодател би могъл да отдели такава сума за квалификацията на своите подчинени. 

        Когато става въпрос за обучението на едно длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси, онлайн обучението идва като много добра възможност. То дава изключителна свобода на човека, който се обучава, не го натоварва с часове и работно време и по никакъв начин не влияе на работния процес. Това е така, защото физическото присъствие на работника не се изисква никъде. Той сам определя темпото си и времето, което ще отделя за подготовка. Цената е още един голям плюс на това обучение. Обикновено има значителна разлика между тази на онлайн и на присъственото обучение. Лошото в случая е, че трябва да избирате само особено организирани личности за това. Човек без лична дисциплина би разтеглил много нещата във времето, което не е в интерес на никоя от страните.

         Присъственото обучение е подходящо за хора, които сте избрали за длъжностни лица, които да ръководят и управляват трудовите процеси, но основната им длъжност не предполага особена заетост и отговорност. Така те ще могат спокойно да посещават всички лекции на въпросния курс, без да си вредят на работата. Цената тук не е една от изгодните величини. Но все пак всеки избира според своите критерии и условия, винаги нещо е за сметка на друго.

Дистанционен курс за ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Налага ли се ежегодно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Дори и всички да сме съгласни, че първоначалното обучение е най-важно, все пак се налага някой път то да се подържа и да се повтаря ежегодно. Така седят нещата и с обучението на представителите на групите и комитети по условия на труд.

Може би според много от вас не се налага да се повтаря обучението по ЗБУТ всяка година и това може да става на по-голям период. Макар и вие да виждате нещата така, трябва да знаете, че съществуват сериозни наказания на неспазването на това правило. На първо място преминаването на ежегоден курс по ЗБУТ за членове на КУТ и ГУТ се изисква от „ Главна инспекция по труда“. Сериозен орган със сериозни функции и изисквания, което не е за пренебрегване от нито един държащ на бизнеса си работодател. Всеки проверяващ, прекрачил прага на вашето звено, ще иска документ за потвърждение на такъв ежегоден курс, без да се взима под внимание дейността на фирмата или липсата на особен риск на работното място според вас.

  Ежегодният курс за представителите на КУТ и ГУТ е приложим и за други длъжности и може да се съвместява. Така например представителите на човешки ресурси също биха могли да посещават тези лекции за да разберат по-добре материята.

Нещата с ежегодното обучение по ЗБУТ, без значение по какъв начин е извършено ( онлайн, дистанционно, на място и т.н. ) не може да се валидизира без наличието на съответните документи, които да доказват този факт. В случая това е Удостоверение за Членове на КУТ – ГУТежегодно обучение. Това е официалната формулировка, и тя е в съответствие със законовите разпоредби. С преминаването на този курс може да сте сигурни, че вашите представители са качествено обучени да следват и създават безопасни условия на труд по време на целия производствен и работен процес.

Дистанционен курс за обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за обучение на КУТ/ГУТОсновни изисквания за първоначално дистанционно обучение на представители на КУТ

 

                Здравословните и безопасни условия на труд са изискване за всяка работеща фирма. Все пак основните положения и начините за осигуряването на такива, е различно, като то зависи от дейността и броя на персонала на дружеството.

                В конкретната тема за Комитет по условия на труд или съкратено КУТ, може да се каже, че такъв орган е приложим и се отнася за фирми с персонал над 50 човека. Дори те да са 51, вече е необходимо да се назначи и подържа такъв орган. Неговото сформиране може да стане още при назначаването на първия човек над петдесетия, за да се избегнат много неприятности в последствие.

                Важно е да се знае за компании, които са на прага на сформирането на такъв орган, че броя на участниците в него е точно пропорционален на персонала, но не повече от десет или една пета от персонала на фирмата. Това често пъти би могло да предизвика неудобство, тъй като текущата работа на участниците бива прекъсната. В случая е предвидено решение – допуска се членове на КУТ да са и външни лица. Такива могат да бъдат експерти от подобни организации или от служби, занимаващи се с трудова медицина.

               Веднъж, когато такъв орган във фирмата е сформиран, най-важно за него е да направи цялостната оценка за безопасността на труд и условията на работа. Правилната оценка на риска дава и добра насока на работа, която ще е оптимална и целенасочена. Ясно трябва да е и здравословното състояние на всеки един от участниците в работния процес във всяко едно време от работата. Същото се отнася и за условията на работа. Те трябва да се наблюдават и подобряват периодично, а не еднократно.

               Имайки предвид, че КУТ се сформира от хора, работещи в различни сфери, то следва те да бъдат обучени в спецификите на нещата, които са същността на този орган. Важно е първоначалното обучение за представители на КУТ да бъде лесно и разбираемо. В този смисъл най-подходящият избор се оказва да е дистанционното обучение по ЗБУТ, което би предоставило достатъчно време за осмисляне на материята и съвместяването й с основните професионални задължения на участниците в КУТ, които не биха могли да бъдат отложени или неизпълнени.

Онлайн курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Онлайн курс за длъжностно лице по ЗБУТ

 Онлайн курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

В началото на деветдесетте години на предходния век, непосредствено след преминаването на България към демократично управление, голям брой закони биват преразгледани. Това води до редактирането и допълването на някои, като един от засегнатите е законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Вследствие на въведените при него корекции, в екипа по безопасност и здраве на всяко предприятие е задължително да присъства длъжностно лице. Тъй като функциите, които то изпълнява, са твърде специфични и с висока сложност, е необходимо лицето, извършващо тази дейност, да е преминало успешно обучение. Редица предпоставки превръщат онлайн курса по ЗБУТ в предпочитана опция за придобиване на изискваната от правните норми квалификация. Спокойно може да се твърди, че дистанционният метод на обучение не отстъпва по нито един компонент от този със задължително присъствие. Продължете с четенето, за да разберете какви са преимуществата на онлайн курса за длъжностно лице по ЗБУТ.

Редно е най-напред да се отчетат сходствата между двата подхода за обучение. С високо сходство са плановете им за провеждане – компонентите, които са заложени за преподаване, до голяма степен се припокриват. Такива са намаляването на рисковете от злополуки, осъвременяването на работната дейност според техническия процес, подробното запознаване със законите, касаещи длъжността и др. И при двата варианта завършилите успешно курса биват наградени с удостоверения, които им служат за кандидатстване за работа. Но с какво точно дистанционното обучение за длъжностно лице е по-добро? Няколко са ключовите фактори. На първо място следва да се отчете спестяването на пари за участие – таксите са намалени. Пести се и от средства за път и нощувка. Особено привлекателно е и удобството от работа от дома. Като се добави и възможността всеки сам да избира датите си за обучение, правилният избор изглежда ясен.

Обучението за длъжностно лице по ЗБУТ от разстояние се отличава с някои съществени предимства. Изключителното му удобство го прави все по-популярен избор за повишаване на квалификацията.